Водата най-важния фактор на живота

Минерална, трапезна и чешмяна, всичко за водите. Много полезни материали.

Вода

С цел се гарантира отсъствие от замърсяване и защитата на източника изключително значение има контрола упражняван над източника за вода. В районите с големи водоизточници около са все места, които представляват защитени зони. В много от случаите тези зони са площи разположени на няколко хиляди хектара заети само с девствена природа. Като допълнение, определено оборудване за извличане на минерална и изворна вода се инсталира на самия изход на източника, всичко това ес с цел протекция. За защитата на питейна вода следи Рамковата директива на ЕС по водите. Какви са изисквания за безопасност на изворна вода, минерална водаи спрямо питейната вода Всички видове бутилирани води спадат към хранителните, а според тази им класация те отговарят на конкретни изисквания. Бутилираните води се следят с тестове и анализ на висока честота, определени от HACCP и на база хигиенни практики, регламентирани от FVO2. В следствие, бутилираната вода отговаря на изисквания за качество установени с…
Съществуват ли разлики между изворна и минерална вода И двата вида се смятат за метод за задоволяване на еднакви нужди, но в състава и от произхода си са доста различни една от друга. И двата вида види подлежат на еднакви изисквания, а те са предпазни мерки свързани с дезинфекция и обработка при нужда и преди тяхното бутилиране. Минералната вода по свое му трябва да гарантира определен минерален състав, а за бутилирането й задължително условие е да бъде посочен състава върху етикета. На етикета се посочват още данни за общ минерален състав или активна реакция и електропроводимост. Какви са разликите между питейна, минерална и изворна вода Почти 100% от бутилираната вода в Европа е на база минерализирани извори. Така например минералната и изворната вода се добиват от подпочвени води. За питейната са характерни различни източници, към които се отнасят реки, езера, дори морска вода. Обработката на различните води, задължително отговаря на…